Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zagwiździu
Dziś jest: czwartek, 28-09-2023, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • plakaty

Wyłączenia

 • treści opublikowane lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Długosz.
 • E-mail: n4pspzagwizdzie@murow.pl
 • Telefon: 77 4214 504

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
 • Adres: ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły posiada dwa wejścia  do budynku , wejściem bocznym może skorzystać osoba niepełnosprawna korzystająca z wózka. Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózków, mogą poruszać się po parterze budynku. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ze względu na brak windy i klatkę schodową, która nie jest dostosowana do ich potrzeb.              

Sala gimnastyczna ma 2 wejścia z których może skorzystać osoba niepełnosprawna korzystająca z wózka . Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózków, mogą poruszać się po całym budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ( teraz nie mam).                                          

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: pgzagwizdzie@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4214 504 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

DSC_0059.jpegDSC_0116.jpegDSC_0123.jpegDSC05247.jpegZ4.jpeg
<./div>